<< >>

A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů po jeho vzkříšení a vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. (Matouš 27,51–53)

Ve stejném okamžiku, kdy Ježíš vydal poslední vítězný výkřik a zemřel, se odehrálo několik dalších událostí. Včera jsme zkoumali roztržení chrámové opony. Dalším průvodním jevem bylo silné zemětřesení, jež otřáslo celou oblastí a na několika místech způsobilo vznik velkých trhlin. Zatímco roztržení opony nebylo všem viditelné, strašné zemětřesení zaznamenal každý.
Třetí nadpřirozenou událostí při smrti Ježíše bylo vzkříšení některých zesnulých. Jediným autorem evangelií, který se o tom zmiňuje, je Matouš. V jeho vyprávění není ovšem následnost událostí zcela jasná. Zdá se, že nám sděluje, že zemětřesení nemělo za následek pouze pukání skal, ale také otevření mnoha hrobů. Z textu je zřejmé, že lidé povstali z hrobů až při Ježíšově vzkříšení. Tomu také odpovídá smysl celého oddílu. Můžeme si tak představit některé z Božích věrných, jak v neděli ráno povstávají ze svých otevřených hrobů a jdou do města, aby svědčili o tom, že Kristus má moc křísit z mrtvých.
Bible nám nic neříká o tom, kdo tito vzkříšení jedinci byli, a většina komentářů se ani nepouští do spekulací o jejich totožnosti. Ellen Whiteová přichází s přijatelnou myšlenkou, že se jednalo o služebníky „Božího díla, kteří vydávali svědectví o pravdě i za cenu života“ (Touha věků, str. 502). Apoštol Pavel se zmiňuje o tom, že když vzkříšený Ježíš později vystupuje na nebe, bere s sebou tyto vzkříšené (viz Efezským 4,8).
Neměli bychom si plést toto zvláštní vzkříšení s obecným vzkříšením, k němuž dojde při druhém příchodu. Omezený počet Božích věrných vstal s Kristem, ale velká většina Božího lidu spí a bude spát ve svých hrobech až do chvíle, kdy se Kristus objeví na konci časů (1. Tesalonickým 4,13–18; 1. Korintským 15,51–53).
Z Matoušovy zprávy o těchto událostech září pravda o tom, že Kristus má moc vzkřísit své následovníky. Protože žije on, budeme žít i my.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. října 2019 Zamyšlení