<< >>

Manželé Daniela a Jaroslav Šrollovi ze sboru církve adventistů v Roudnici nad Labem oslavili v neděli 20. července zlatou svatbu k 50. výročí jejich manželství. Děkovná pobožnost s obnovením manželského slibu lásky a věrnosti sobě navzájem a na společné cestě s Pánem Bohem se konala v obci Dobříň na zahradě starosty a bratra ze sboru Miroslava Kvintuse. Jaroslav Šroll pracoval od roku 1970 jako kazatel v adventistických sborech v Novém Městě nad Metují, v Náchodě, Českých Budějovicích, Teplicích, Liberci, Chebu, ve Vamberku a jeho manželka mu všude v tomto povolání pomáhala. Hlavní řečník slavnosti, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne a kazatel Pavel Zvolánek, citoval z Bible text z knihy Přísloví 5,15-18: “Nabírej vodu jen z vlastní studny, pij pouze z vlastního pramene. Proč by se měly tvé prameny rozlévat po ulicích? Proč by měly zaplavovat náměstí? Ne, ony patří jenom tobě a nikomu cizímu. Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z manželky svého mládí.”

Pavel Zvolánek představil na základě uvedeného textu ženu jako pramen, studnu, nádobu a muže jako hledače, studnaře a ochránce. “Text z knihy Přísloví nám říká, že pro muže je dobrá žena takovým pramenem, životodárnou silou a požehnáním. Stejně jako dobrý pramen se i dobrá žena musí hledat a ochraňovat,” řekl Zvolánek. Jaroslav Šroll poznal svoji ženu v roce 1962 v prodejně, kde pracovala. O dva roky později měli svatbu na úřadu v Červeném Kostelci a požehnání přijali ve sboru v Trutnově. Oba dva Šrollovy křtil i oddával kazatel Josef Trdla. Narodily se jim dvě dcery, Vlasta a Daniela.

Šrollovi

“Věrná láska Šrollových, která nás přivedla až k této chvíli, jejich zlaté svatbě, oslavě 50 let společného manželského života, byla celé rodině i jejímu okolí oporou, zázemím, zdrojem živé vody naděje i v dobách nesnadných,” připomněl Pavel Zvolánek význam rodiny v době, kdy se rozpadá každé druhé manželství a roztříštěné rodiny nemají žádný společný základ, svorník, studnu. Šrollovi mají radost ze svých čtyř vnoučat. “V Bibli se na některých místech užívá pro ženu hebrejský výraz stejný jako pro nádobu. Vyjadřuje, že žena je jako krásná nádoba, jejíž život muž naplňuje buď láskou, inspirací a Božím požehnáním, nebo svou svévolí, trápením a násilím,” řekl předseda církve, kterého do jeho kazatelské činnosti zasvěcoval před třiceti lety právě Jaroslav Šroll.

“Náš biblický text o věrném manželství jako pramenu živé vody vrcholí zaslíbením požehnání a mladistvé radosti. Jaroslav a Daniela jsou tu dnes před námi, po 50 letech požehnaného společného života, stejně svěží, radostní a zářící jako v den jejich svatby. V tom je jejich dnešní svatba vpravdě zlatá, jako Boží nový Jeruzalém, jako naplnění naděje, jako živý a názorný důkaz věrnosti Boží, věrnosti jeho Slova a jeho zaslíbení. A také jako krásný příklad pro nás mladší a pro vás ještě mladší k věrnému následování našeho Pána a k přijímání živé vody z nevyčerpatelné studnice jeho Slova. Jemu buď i za tento krásný slavnostní den dík a sláva na věky,” zakončil Pavel Zvolánek.

obnovení slibu

Následovalo veřejné obnovení manželského slibu lásky a věrnosti, kdy manželé Šrollovi kladně zodpověděli dvě otázky, zda chtějí i v dalším období jejich manželského života jeden druhému projevovat lásku a věrnost až do smrti a zda chtějí si zůstat vzájemně oporou v dobách dobrých i zlých, v nemoci i nedostatku a spoléhat se společně na Pána Boha. Vedoucí sboru v Roudnici nad Labem, kam patří Šrollovi, Dušan May, popřál oběma zlatomanželům Boží požehnání za celý sbor. Programem provázel Miroslav Kvintus. Kromě rodiny a členů a přátel sborů v Roudnici nad L. a v Litoměřicích se oslavy zúčastnili i přátelé Šrollových z Prahy, se kterými již osm let jezdí na společné dovolené. “Když jsem poznal Pána Boha, našel jsem vzácnou perlu – Boží lásku a pravdu, když jsem poznal Danielu, našel jsem vzácný poklad – svoji manželku,” vyznal lásku své milé Jaroslav Šroll.

redakce - AIS 24. července 2014 Život víry