O čem je starodávná Kniha knih? Má nám co říci i v dnešní době?

Bible-2-1
Bible-4

Můžeme věřit Bibli?

Slavní vzbouřenci, kteří potopili britskou loď Bounty, skončili tak, že se, se svými domorodými ženami usídlili na opuštěném ostrově Pitcairn. Skupinu tvořilo devět britských plavců, šest Tahiťanů, deset Tahiťanek a patnáctiletá dívka. Jeden z námořníků objevil způsob, jak destilovat alkohol, a tak opilství začalo brzy rozkládat celou ostrovní pospolitost. Hádky mezi muži i ženami přerostly do násilností.

Netrvalo dlouho a z mužů, kteří původně dorazili na ostrov, zůstal jen jeden. Ale právě tento muž, Alexander Smith, objevil v jedné ze zachráněných lodních skříněk Bibli. Začal ji číst a sdělovat její obsah i ostatním. Protože to dělal vytrvale, začal se jeho život a nakonec i životy všech ostatních na ostrově měnit.

Ostrované byli naprosto izolovaní od okolního světa až do příjezdu americké lodi Topaz v roce 1808. Posádka lodi našla na ostrově komunitu úspěšně prosperující bez whisky, vězení a kriminality. Bible změnila ostrov z „pekla na zemi“ v příklad světa podle Božího přání.

A tak je tomu na tomto ostrově i dnes. Víme to, protože redakce (rádia) Hlasu proroctví je s ostrovem Pitcairn v kontaktu přes krátkovlnnou vysílačku. Tom Christian, přímý potomek vzbouřence na Bounty Fletchera Christiana, obsluhuje vysílačku a mluví s našimi redaktory každý týden.

Mluví Bůh k lidem skrze stránky Bible i dnes? Samozřejmě! Právě když píšu tyto řádky, dívám se na odpovědní lístek, který poslal jeden ze studentů tohoto biblického kurzu. Na dolním okraji je připsáno: „Jsem v cele smrti ve státním vězení v Utahu. Než jsem se přihlásil do tohoto kurzu, byl jsem ztracen. Teď se mám na co těšit, a našel jsem novou lásku.“

V Bibli je síla, která skutečně dokáže měnit lidské životy. Kdekoliv lidé začnou opravdově studovat Bibli, dochází k významným změnám v jejich životě.

1. Jak k nám Bůh mluví skrze Bibli

S prvními lidmi Adamem a Evou Bůh komunikoval tváří v tvář. Když však za nimi přišel poté, co zhřešili, nebylo s jejich komunikací něco v pořádku.

“ Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se, člověk a jeho žena, před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.“ (1.Mojžíšova 3,8)

Hřích přerušil bezprostřední kontakt člověka s Bohem.

Jak Bůh komunikoval s lidmi, když hřích vstoupil na náš svět?

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Amos 3,7)

Bůh nás nenechal v temnotě ohledně života a jeho smyslu. Skrze své proroky – osoby, které povolal, aby byly jeho mluvčími a pisateli – zjevil své odpovědi na velké životní otázky.

2. Kdo napsal Bibli?

Proroci předávali lidem Boží poselství ústně i písemně. Když zemřeli, jejich poselství žila dál v písemné formě. Tato prorocká poselství byla pod Božím vedením shrnuta do knihy, kterou nazýváme Bible.

Nakolik jsou biblické spisy spolehlivé?

„Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha.“ /2 Petr 1,20.21/

Poselství Písma zjevoval prorokům Duch svatý. Pisatelé Bible nepsali ze své vlastní vůle nebo rozmaru, ale pouze tehdy a tak, jak je vedl Duch svatý. Bible je tedy Boží kniha.

V Bibli nám Bůh vypráví o sobě a odkrývá své záměry s lidstvem. Bible je knihou historie, proroctví a zaslíbení nastiňující celý Boží plán spasení. Neukazuje nám pouze Boží pohled na minulost, ale odkrývá i věci budoucí – způsob, jakým bude nakonec definitivně vyřešen problém zla a jak klid a mír konečně naplní náš svět.

Je celá Bible poselstvím od Boha?

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ (2 Timoteovi 3,16.17)

Bible má na člověka tak hluboký vliv proto, že celá kniha je „Bohem vdechnutá“. Je to víc než jen pěkná sbírka morálních principů, víc než jen moudrá kniha. Je to Bohem inspirovaný dokument. Proroci předávali to, co viděli a slyšeli, svými lidskými slovy. Jejich poselství však pocházelo přímo od Boha.

Jestli chceš vědět, o čem život skutečně je, čti poctivě a s modlitbou Bibli. Zjistíš, že se tvé postoje a pohled na svět začnou postupně měnit. Čím víc budeš studovat – a tím se i víc vystavovat vlivu Božího Ducha, skutečného autora Bible – tím více vnitřního klidu budeš zakoušet.

3. Jednota Bible

Bible je vlastně knihovnou o 66 knihách. 39 knih Starého zákona vzniklo mezi roky 1400 až 400 př. Kr., a 27 knih Nového Zákona mezi r. 50 a 100 po Kr.

Prorok Mojžíš začal psát svých prvních pět knih Bible někdy před r. 1400 př.Kr. a apoštol Jan dopsal poslední knihu Bible Zjevení kolem r. 95 po Kr. Během 1500 let, ve kterých Bible vznikala, se na jejím sepsání podílelo nejméně 38 proroků.

Tito různí pisatelé žili v různých dobách. Některé od sebe dělily stovky let. Mnozí se navzájem vůbec neznali. Někteří byli obchodníci, jiní pastevci, rybáři, vojáci, lékaři, kazatelé, králové – lidé nejrůznějších profesí, postavení a vzdělání. Žili za různých politických okolností, v rozdílných kulturních podmínkách a filozofických systémech. Ale přes všechnu tuto rozdílnost, když se těchto 66 knih s 1 189 kapitolami a 31 173 verši složí dohromady, objeví se v poselství, které přináší, perfektní harmonie. Jak se vyjádřil velký učenec F. F. Bruce: „Bible není pouhou antologií. Panuje zde zvláštní vnitřní jednota, která ji váže v jeden celek.“

Představte si, že u vás někdo zazvoní, vy jdete otevřít a přede dveřmi stojí muž. Když ho pozvete dál, vstoupí, položí vám v obýváku na zem kousek tesaného mramoru a beze slova odejde. Postupně zazvoní dalších 40 lidí a udělají totéž. Když odejde poslední z nich, stojí k vašemu úžasu před vámi socha. Pak se dozvíte, že většina „sochařů“ se navzájem ani neznala. Přicházeli z Jižní Ameriky, Číny, Ruska, Afriky a dalších zemí. Jaký závěr byste z toho vyvodili? Že tu sochu někdo naplánoval a dal každému muži přesné instrukce, podle kterých vytvořil jednu specifickou část mramorového celku.

Bible jako celek přináší jedno shodné poselství, podobně jako ona mramorová socha. Za vším stojí jeden autor – Bůh. Obdivuhodná jednota Písma podává důkaz, že se nejedná o pouhou lidskou literaturu, ale o skutečné Boží Slovo. Lidé psali myšlenky a slova, byli však inspirováni Bohem.

4. Bibli můžeš věřit

1) Trvanlivost, nezničitelnost Bible je pozoruhodná. Všechny rané rukopisy Bible se opisovaly ručně. Knihtisk byl vynalezen mnohem později. Opisovači pořizovali kopie původních rukopisů a rozšiřovali je. Tisíce těchto kopií nebo jejich fragmentů se dochovalo až do dnešní doby.

Hebrejský rukopis Starého zákona datovaný do r. 150 až 200 př. Kr. byl nalezen v roce 1947 nedaleko Mrtvého moře. Co na celé věci překvapuje nejvíc,  je zjištění, že obsah těchto přes dva tisíce let starých svitků je totožný s tím, který nacházíme v Biblích vydávaných dnes. Tato skutečnost ukazuje, jak spolehlivě bylo Boží Slovo neseno staletími až k nám.

Apoštolé nejprve napsali většinu Nového zákona jako dopisy, které posílali křesťanským sborům založeným po Kristově smrti a vzkříšení (Koloským 4,16). Více než 4 500 rukopisů celého Nového zákona nebo jeho částí je vystaveno ve velkých evropských a amerických muzeích a knihovnách. Některé z nich jsou datovány až do druhého století. Porovnáním těchto raných rukopisů s textem dnešní Bible snadno zjistíme, že i Nový zákon zůstal v podobě, v jaké byl původně sepsán. Za zmínku stojí, že si můžeme být více jisti původním textem Bible, než původními texty Shakespearových her.

Sir Frederic Kenyon, bývalý ředitel British Museum v Londýně, píše ve své knize „Naše Bible a starověké rukopisy“ toto: „Každý křesťan může vzít do ruky Bibli a bez váhání a obav tvrdit, že v ní drží skutečné Slovo Boží  předávané z generace na generaci po celá staletí bez podstatné změny.“

Dnes je Bible nebo její části přeložena do více než 2 060 jazyků a dialektů. Zůstává rovněž světovým bestsellerem, neboť se jí ročně prodává kolem 150 milionů výtisků.

2) Historická přesnost biblického textu je pozoruhodná. V době kdy se Spojené státy stávaly národem, mnozí pochybovali o historické přesnosti Písma, protože k prokázání pravosti biblických událostí chyběly podklady z dokumentů světských dějin. Písmo mluvilo o bitvách, městech a dokonce celých civilizacích, o kterých se světští historici ani nezmínili. Bezchybnost biblických záznamů dnes dramaticky prokázaly mnohé archeologické objevy. Historikové nalezli hliněné destičky a kamenné obelisky, které vynesly na světlo události, jména a místa do té doby známá pouze z Bible.

Tak například podle 1. Mojžíšovy 11,31 „vyšel Abraham a jeho rodina z Ur Kaldejských, aby se bral do země Kanaán“. Protože o Ur mluvila pouze Bible, někteří historikové nevěřili, že takové město vůbec někdy existovalo. Pak archeologové vykopali chrámovou věž v jižním Iráku a v jejích základech objevili nápis obsahující jméno Ur. Pozdější nálezy ukázaly, že Ur bylo prosperující metropolí vysoce rozvinuté civilizace. Toto město bylo ztraceno a zapomenuto v toku dějin. Pouze Bible uchovala jeho jméno do doby, kdy rýč archeologa prokázal jeho autenticitu.

Ur je však jen jedním z mnoha příkladů, jak archeologické objevy potvrzují historickou přesnost Bible. Jistě si  můžete v knihovně vypůjčit zajímavé knihy o biblické archeologii, které přinášejí stovky dalších příkladů toho, jak dějiny dokazují věrohodnost a spolehlivost Bible.

3) Biblickou věrohodnost dokazuje rovněž  přesné naplnění biblických předpovědí. Naše důvěra v Boží slovo může být posílena pohledem na biblická proroctví. Písmo obsahuje mnoho pozoruhodných předpovědí budoucích událostí, které se nyní naplňují přímo před našima očima. Na jedno z nich se blíže podíváme v 7. lekci. Bůh v něm nastínil historický vývoj od r. 606 př. Kr. až do naší doby, a dokonce i to, co nás teprve čeká.

5. Jak rozumět Bibli

Uvědomte si, že Bible není nějaký historický materiál, kterému mohou rozumět jen učenci. Ty nejúžasnější výklady Bible pocházejí od obyčejných lidí s průměrným vzděláním, kteří jednoduše přijali Bibli jako osobní dopis od Ježíše. Ke zkoumání Božího slova vám nabízím sedm důležitých zásad, které vám pomohou lépe porozumět textu:

1. Studuj Bibli s modlitbou. Jestliže přijdeš k Bibli se srdcem a myslí otevřenou modlitbou, stane se ti Slovo skutečným prostředkem osobní komunikace s Ježíšem. Nezapomeň pozvat Ducha svatého, aby byl tvým učitelem, když otevřeš Bibli. „Když přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy… a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ (Jan 16,13.14)

2. Čti Bibli denně. Pavel chválí křesťany z Beroje, protože „přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak…“ (Skutky 17,11) Denní studium Bible je klíčem k získání síly pro náš život (viz Římanům 1,16).

3. Studuj Bibli pozorně. Pavel napsal Timoteovi, aby „studoval Bibli jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“ (2 Timoteovi 2,15). Nevytrhuj z kontextu nějaký verš, aby sis jím podepřel své ustálené názory. Čti co nejpozorněji a co nejobjektivněji, abys zjistil, co text chce skutečně sdělit. Čtení Bible je setkání tvé mysli s myslí Boží.

4. Studuj Bibli verš po verši, kapitolu po kapitole a knihu po knize. Když ji budeš číst, nechej Bibli mluvit samu za sebe. Je-li Bible Ježíšovým poselstvím, pak je nejen pravdivá, ale i měřítkem veškeré pravdivosti (Izaiáš 8,20). Neměli bychom tedy žádnou „náboženskou“ pravdu či učení vysvětlovat v rozporu s celkovým smyslem kontextu Bible nebo příslušné části. Pokoušet se „napasovat“ Bibli do svých předem přijatých myšlenkových koncepcí,  znamená překrucovat Písmo ke své vlastní škodě (2 Petr 3,16).

Ujisti se, že rozumíš určitému biblickému výroku ve světle jeho kontextu: ke komu se zde mluví, jaký problém se řeší, jak to souvisí s ostatními výroky kolem,  atd. Klíčová otázka zní: Co chtěl pisatel skutečně vyjádřit? Všichni se totiž musíme učit rozlišovat to, co chtěl pisatel říct, od toho, co podle nás pisatel měl říct. Teprve poté, co pochopíme naučení textu, můžeme tento princip inteligentně aplikovat do dnešní situace a do vlastního života.

5. Studuj Bibli tématicky. Abychom biblické pravdě dobře porozuměli, musíme Bibli dovolit, aby byla svým vlastním vykladačem. Jak? Tím, že srovnáváme různé texty hovořící o stejném tématu. Ježíš použil tuto metodu, aby doložil, že on je Mesiáš:

„Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ /Lukáš 24,27/

Tím, že shromáždíme vše, co Bible k určitému tématu říká, získáme o věci přehled a dokážeme mnohem přesněji pochopit Boží stanovisko. Tak například –  jak objevit tajemství úspěšné modlitby? Vyhledej si v Bibli všechny výroky Ježíše a apoštolů, různá zaslíbení a principy, které souvisejí s modlitbou a jejím vyslyšením. (Přesně tím se budeme zabývat ve 14. lekci).

Jestliže Bibli dovolíme, aby tímto způsobem vykládala sama sebe, přijdeme k pravému pochopení toho, co říká Bůh, a ne co nám předkládá k věření nějaký člověk nebo církevní dogma.

6. Studuj Bibli tak, abys získal sílu žít pro Krista. Slovo Boží je v Židům 4,12 přirovnáno k ostrému oboustrannému meči. Je to něco víc, než jen potištěné stránky. Je to živá zbraň v našich rukou, se kterou můžeme odolávat i těm nejdotěrnějším pokušením.

7. Naslouchej, protože Bůh k tobě mluví prostřednictvím svého Slova.

Jestliže člověk pozná biblickou pravdu o té či oné věci, musí být ochoten podle ní jednat.

“ Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“ (Jan 7,17)

I autor Žalmů navrhuje tento zdravý postoj:

„Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Tím, že žije podle tvého slova.“ (Žalm 119,9)

6. Bible může změnit tvůj život

Jaký užitek má Bible v životě člověka?

„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají moudrosti.“

Studium Bible posílí tvůj intelekt jako žádná jiná kniha. Jestliže zkoumáš Bibli do hloubky a přenášíš její naučení do svého života, dá ti sílu překonávat špatné návyky a schopnost plně rozvinout svoji osobnost – fyzicky, mentálně, morálně i duchovně.

Bible mluví k srdci. Pojednává o zkušenostech blízkých všem lidem, ať už jde o rození, lásku, manželství, rodičovství nebo smrt. Písmo léčí nejhlubší ránu zasazenou lidské přirozenosti – pád člověka do hříchu a smutné následky z toho plynoucí.

Po pádu Berlínské zdi došlo v ateistickém Rusku k velkému probuzení. Miliony přijaly Bibli jako knihu inspirovanou Bohem a staly se křesťany. Galena z Nižního Novgorodu navštěvovala shromáždění jednoho amerického evangelisty. Na závěr mu se slzami v očích řekla: „Než jsem začala chodit na vaše shromáždění byla jsem ateistka. Pak jsem přijala Ježíše a stal se ze mě úplně jiný člověk. Pravdy, které jste nás zde učil z Bible, mi otevřely oči.“

Boží Slovo není kniha jen pro jednu rasu, jeden věk, jeden národ či jednu kulturu. Ačkoliv vznikla na Východě, má co říci i lidem na Západě. Proniká do chatrčí chudých, i do rezidencí bohatých. Děti milují její napínavé příběhy a rodiče inspiruje k výchově dětí. Nemocní, osamělí a staří v ní nacházejí naději a povzbuzení ke svému životu.

Bible má velkou moc. Dokáže obměkčit i ta nejzatvrzelejší srdce, která se obrnila proti všem lidským citům a naplnit je láskou.

Viděli jsme, jak Bible změnila banditu a narkomana v nadšené kazatele, jak lháře a podvodníka proměnila v poctivého a čestného učitele. Rovněž jsme viděli, jak Bible odvrátila lidi blízké sebevraždě od jejich úmyslu a dala jim sílu znovu začít žít. Bible probouzí lásku mezi nepřáteli, pyšné činí pokornými a sobecké štědrými. Bible nás posiluje, když jsme slabí, povzbuzuje, když jsme na dně, potěšuje ve smutku, vede v nejistotě a dává odpočinek, když jsme unaveni. Ukazuje mužům i ženám, jak se s odvahou potýkat s problémy života a jak se zbavit strachu ze smrti.

Tato Boží kniha, Bible, může změnit i tvůj život. Budeš to víc a víc poznávat při studiu dalších lekcí tohoto kurzu.

Jaký byl důvod k sepsání Bible? Ježíš odpovídá takto:

„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“ (Jan 5,39)

„Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ (Jan 20,31)

Hlavní důvod, proč bychom se měli seznámit s Písmem, je v tom, že je naplněno obrazy, které nám zjevují Ježíše Krista a ujišťují nás o věčném životě. Díváním se na Krista a přemýšlením o něm se člověk začíná měnit a stává se mu stále více podobným. A to je hlavní záměr Bible. Ještě více si jej objasníme v následujících lekcích.

Začni už teď objevovat ono psané živé Slovo jako moc, která tě může učinit podobnějším Ježíši.