Už více než jedno a půl století jsou součástí života Církve adventistů setkávání v rámci Sobotní školy. Z malého programu, který byl původně ve Spojených státech zaměřen na duchovní vzdělávání dětí, se postupně stal velký projekt, který dnes zahrnuje miliony lidí bez rozdílu věku či národnosti.

P-oldrich-svoboda
Vedoucí oddělnení
Oldřich Svoboda
775789040
osvoboda@casd.cz

Sobotní škola má už od svého vzniku čtyři základní cíle, na které se zaměřuje, a ke kterým chce vést všechny účastníky:

STUDIUM BIBLE

Jedním ze základních cílů Sobotní školy je pomáhat “studentům” lépe porozumět poselství Bible a vést je k duchovnímu růstu skrze modlitbu a studium Božího slova. Cílem společného sdílení při studiu Bible je naučit se, jak správně interpretovat a praktikovat v každodenním životě zvěst evangelia.

Klíčová role biblického poselství v životě křesťana je dobře vystižena v jednom z věroučných výroků společenství adventistů sedmého dne: “Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách (2Pt 1,20.21; 2Tm 3,16.17; Ž 119,105; Př 30,5.3; Iz 8,20; J 17,17; 1Te 2,13; Žd 4,12).”

Z tohoto pohledu tedy není Sobotní škola pouhou “diskuzí” a “výměnou názorů”, ale hledáním Božího stanoviska a postoje k mnoha životním situacím, jemuž se naše názory mají podřídit. Nicméně zde stále zůstává široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do našeho dnešního života ve 21. století.

SPOLEČENSTVÍ

Kromě studia Bible je součástí Sobotní školy také čas k budování přátelství, vzájemnému poznávání a modlitbám jeden za druhého.

Existuje mnoho způsobů, jak rozvíjet přátelské vztahy v rámci velké “rodiny” Sobotní školy. Záleží jen na ochotě a nápaditosti všech zúčastněných. Cílem zůstává, aby třídy Sobotní školy byly přátelským místem, kde lidé mohou bez obav sdílet s druhými své myšlenky, zkušenosti a pocity.

Charakteristika živé a přátelské třídy Sobotní školy:

  1. Její účastníci se za sebe modlí denně, nejen když se setkají.
  2. Každý návštěvník je zde srdečně vítaný, a je přijímán jako člen rodiny.
  3. Kromě sobotních setkání jsou účastníci spolu v přátelském kontaktu i přes týden, ať už osobně, nebo přes telefon.

SDÍLENÍ VÍRY

Dalším aspektem Sobotní školy je sdílení víry s druhými praktickým způsobem, který může obohatit společnost, ve které žijeme. Mnohé třídy Sobotní školy se snaží prakticky pomáhat lidem, kteří žijí v okolí.

Možností, jak obohatit život druhých praktickým projevem křesťanské víry, je nepřeberné množství. Snad jen několik nápadů k inspiraci:

  • Zapojení se do dobrovolnické práce v obci
  • Zorganizování pravidelných návštěv v domově důchodců nebo v nemocnici
  • Aktivní podpora humanitárních projektů
  • Pravidelná setkání s modlitbami za město a jeho představitele
  • Nabídka společného poznávání Bible pro sousedy a známé

SVĚTOVÁ MISIE

Další důležitou součástí Sobotní školy je zaměření na světovou misii. Jde o praktické naplňování pověření evangelia: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19).

Myšlenka světové misie dává prostor v Sobotní škole k tomu, aby se její účastníci mohli zaměřit na jiné části světa a poznat více život lidí z rozličných kultur. Takto se může rozvíjet schopnost vnímat potřeby druhých lidí, namísto zaměření jen na sebe a své problémy.

Součástí Sobotní školy je také příležitost k finanční sbírce, díky níž je možné realizovat misijní projekty.