„Konference unie je nejvyšším orgánem církve. Pravidelná konference se koná jednou za pět let a svolává jí výbor unie. Konference unie zejména hodnotí činnost církve a jejich orgánů za uplynulé období. Dále rozhoduje o programech a cílech na budoucí období a přijímá závazná rozhodnutí k opatření finančních prostředků pro její realizaci.“

Vize Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne pro konferenční období v letech 2019 – 2024

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ (Efeským 4:32 CSP)

Protože chceme být církví, která roste ve všech oblastech svého života, předkládáme tuto vizi:

Církev každodenně otevřená Bohu a lidem

v reflexi a ochotě ke změně

v přijímání a péči

v odpouštění a slušnosti

v autenticitě a srozumitelnosti

v nezištné službě

Věříme, že vize otevřené církve se může projevovat následovně:

 •  v osobním životě:
  • nechávám se Bohem vést, obdarovat a použít ve službě
  • jsem osobně zodpovědný/á za svůj duchovní život, za svůj sbor a za věrnost ve všech oblastech křesťanského správcovství
  • dávám novou šanci člověku, kterého nemám rád
  • mám odvahu přiznat vlastní chybu a omluvit se
  • jednám slušně s jinak smýšlejícími a všelijak odlišnými lidmi
 • ve sborovém společenství:
  • zapojujeme neaktivní členy do služby podle jejich duchovních darů
  • projevujeme zájem a pečujeme o členy dlouhodobě nenavštěvující bohoslužby
  • zapojujeme se do pastorační péče
  • jednáme zodpovědně vůči Božímu stvoření
  • spolupracujeme s lokálními organizacemi na rozvoji místní komunity
 • v celé naší církvi:
  •  hledáme konkrétní formy služby reflektující:
   • vedení Ducha svatého
   • různorodost duchovního obdarování
   • lokální potřeby společnosti (např. kaplanská služba, sociální služba, práce s dětmi, pastorační asistence atd.)
   • příležitosti plynoucí ze spolupráce s jinými organizacemi, samosprávou apod.

„A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni
a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.“ Skutky
9:31 CSP