<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat „Pane, otevři nám“, tu on vám odpoví: „Neznám vás, odkud jste!“ Pak budete...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 11. dubna 2021Zamyšlení

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10‚10 Když zveš Ježíše, aby žil ve tvém srdci, nemusíš čekat na nebe, abys s ním mohl žít život v hojnosti, jak to slibuje v dnešním verši. Skrze opravdovou modlitbu...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 10. dubna 2021Zamyšlení

Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Židům 10‚14 Většina lidí si umí sebe představit, jakými by chtěli být. Často se však představa o sobě samém zcela liší od toho, jak vás vidí druzí lidé. Jakmile však máte ve svém srdci Ježíšovu lásku,...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 9. dubna 2021Zamyšlení

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6 Někdy je to jen hloupá pýcha, která dovede lidi do problémů. Je snadné mít postoj „já sám, já sám!“. Tvrdohlavost však může mít...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 8. dubna 2021Zamyšlení

Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 7. dubna 2021Zamyšlení

Každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia. Efezským 6‚18.19 Většina lidí, kteří čelí krizi, volá k Bohu! Dokonce i ti,...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 6. dubna 2021Zamyšlení

Vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost. Žalmy 108‚5 Největší dar, který nám Bůh dal, je láska. Jeho láska k nám je samozřejmě největší ze všech, ale také vložil do našich srdcí „schopnost milovat“. Od prvního momentu narození dítěte je jeho...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 5. dubna 2021Zamyšlení

Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Lukáš 13‚23.24 „Snažte se vejít úzkými dveřmi!“ Co pro mě znamenají „úzké dveře“?Je to...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 4. dubna 2021Zamyšlení

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8‚35 Pokud zápasíte s osamělostí, nevzdávejte to, protože nejste sami. Vždy je s vámi Ježíš. Satan se raduje, když vidí Boží děti, jak se cítí slabé, depresivní a osamělé....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 3. dubna 2021Zamyšlení

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1. Korintským 13‚13 Jedna stará pohádka mluví o mladém vědychtivém králi, který si k sobě zavolal všechny učence své říše a pověřil je zvláštním úkolem. Měli pro krále sepsat všechny moudrosti světa. Po čtyřicetiletém...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 2. dubna 2021Zamyšlení