<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži – na tu sobotu totiž připadal veliký svátek – požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. října 2019Zamyšlení

Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly; mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových. (Matouš 27,55.56) Ženy!Jsou skutečně tak důležité? Když člověk sleduje záznamy dějin církve, jež vypovídají o dominantní roli mužů, musí o tom zapochybovat. Pisatelé...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. října 2019Zamyšlení

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ (Matouš 27,54) „Velmi se zděsili.“ Možná není toto vyjádření dost silné. Stěží si dokážeme představit, jak velký strach přepadl římského důstojníka a jeho...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. října 2019Zamyšlení

A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů po jeho vzkříšení a vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. (Matouš 27,51–53) Ve stejném okamžiku, kdy Ježíš vydal...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. října 2019Zamyšlení

A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů. (Matouš 27,51) V tomtéž okamžiku, kdy Ježíš zvolal „dokonáno jest“ a zemřel na kříži, se opona v chrámu roztrhla na dva díly. Nacházíme zde jednu z významných symbolik smyslu Ježíšovy oběti.Tato opona oddělovala dvě části chrámu. Pouze...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. října 2019Zamyšlení

Řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. (Jan 19,30) V tomto verši se setkáváme s nejdůležitějším slovem z celé Bible. Slova, která jsou do češtiny přeložena jako „dokonáno jest“, tvoří v řečtině jediné slovo – tetelestai.Další tři evangelia uvádějí, že Ježíš skončil svůj pozemský život se zvoláním „mocným...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. října 2019Zamyšlení

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. (Lukáš 23,46) Temná noc Ježíšovy duše skončila. Ježíš prošel svojí největší životní krizí a ví, že jej Otec neopustil.Muka a úzkost jsou pryč. V Ježíšově mysli se mísí víra a pokoj, když...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. října 2019Zamyšlení

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. (Žalm 22,2.3) Ve 22. žalmu nalézáme Davidův zmučený výkřik zaznívající z hlubin jeho utrpení. Kde je Bůh, když jej potřebuji?...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. října 2019Zamyšlení

O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Marek 15,34) Jak jsme si všimli včera, během svého života Ježíš vždy cítil přítomnost svého Otce, nezávisle na tom, v jak obtížné situaci...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. října 2019Zamyšlení

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, to jest: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Matouš 27,45.46) Čas na kříži ubíhá pomalu. Marek uvádí, že Římané přibili...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. října 2019Zamyšlení