headerA
header9
header8
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie
Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne, Česlo-Slovenská unie

Archiv Zamyšlení na dnes

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Lukáš 22‚41.42 V modlitbě za nemocné máme pamatovat na to, že „ani nevíme, jak a za co se modlit…“...

Bože, prosím Tě o moudrost... 21. Leden 2017Zamyšlení

A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně: seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. Žalm 107‚19.20 Bůh je dnes ochoten vrátit nemocnému zdraví právě tak jako tehdy, když Duch svatý prostřednictvím žalmisty vyslovil tato slova. Kristus je dnes stejně soucitným lékařem,...

Bože, prosím Tě o moudrost... 20. Leden 2017Zamyšlení

Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Žalm 91‚2 Písmo říká, „že je třeba se stále modlit a neochabovat“ (L 18‚1). Pokud lidé někdy cítí potřebu modlit se, je to tehdy, když jim ubývá sil a zdá se, že jim život uniká.Zdraví lidé často...

Bože, prosím Tě o moudrost... 19. Leden 2017Zamyšlení

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Žalm 16‚8 Důvod, pro který se ve chvíli pokušení mnozí ocitnou sami, je ten, že se přestávají dívat na Ježíše. Pokud dovolíme, aby cokoli narušilo náš vztah s Bohem, ztrácíme ochranu.Ani všechny...

Bože, prosím Tě o moudrost... 18. Leden 2017Zamyšlení

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech… Žalm 105‚1.2 Budeme-li více přemýšlet o Ježíši a méně o sobě, pocítíme mnohem živěji jeho přítomnost. Pokud by naše myšlenky patřily Bohu tak často, jak nám poskytuje...

Bože, prosím Tě o moudrost... 17. Leden 2017Zamyšlení

Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Žalm 142‚2.3 Dívejme se vzhůru a vpřed, aby nám Pán dovolil dýchat nebeské ovzduší. Buďme Bohu tak blízko, že se k němu v každé nečekané zkoušce naše myšlenky obrátí tak přirozeně, jako...

Bože, prosím Tě o moudrost... 16. Leden 2017Zamyšlení

Tu mi král řekl: „Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš.“ Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi: „Ať žije král na věky! Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou...

Bože, prosím Tě o moudrost... 15. Leden 2017Zamyšlení

Třikrát za den (Daniel) klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Daniel 6‚11 V modlitbě je nutná vytrvalost, proto se nedej ničím odradit. Všemožně pěstuj a udržuj spojení svého srdce s Ježíšem Kristem. Kdykoliv se ti naskytne nějaká příležitost k modlitbě, tak...

Bože, prosím Tě o moudrost... 14. Leden 2017Zamyšlení

Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8‚26 Jsou určité podmínky, na základě kterých smíme očekávat, že Bůh naše modlitby vyslyší. Především si musíme uvědomit potřebu jeho pomoci. On zaslíbil: „Já vyleji vody...

Bože, prosím Tě o moudrost... 13. Leden 2017Zamyšlení

Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“ Lukáš 11‚1 Pokud máme žít duchovně zdravý život a mít sílu, musíme být ve stálém spojení s naším nebeským Otcem....

Bože, prosím Tě o moudrost... 12. Leden 2017Zamyšlení