<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. (Matouš 12,31.32)...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. dubna 2019Zamyšlení

Zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. dubna 2019Zamyšlení

Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. dubna 2019Zamyšlení

Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ Odpověděl: „Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím.“ Řekli mu: „Co s tebou učinil? Jak ti otevřel...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. dubna 2019Zamyšlení

Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: „Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ Někteří z farizeů říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní naopak říkali: „Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?“ A došlo...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. dubna 2019Zamyšlení

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. dubna 2019Zamyšlení

Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi. (Jan 5,22) Tato myšlenka má obrovský významový přesah: Ježíš jako náš soudce. Mnozí z nás se setkali s vyobrazením soudu, kde poněkud netečný (ne-li hrůzu nahánějící) Otec sedí na soudcovském stolci, zatímco Ježíš před ním rozprostírá...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. dubna 2019Zamyšlení

Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. dubna 2019Zamyšlení

Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou. (Matouš 12,8) Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně. (Zjevení 1,10) Druhou důležitou pravdou, která vyplývá z Ježíšových raných konfrontací s Židy ohledně zachovávání soboty, je skutečnost, že je „pánem nad sobotou“. To není lecjaké prohlášení. Buď je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. dubna 2019Zamyšlení

A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ (Marek 2,27) Z Ježíšových konfrontací ohledně toho, jak by se měla světit sobota, plynou dvě velké pravdy. První z nich se objevuje v dnešním verši: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“Z...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. dubna 2019Zamyšlení