<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. října 2018Zamyšlení

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ Matouš 18‚21.22 Co děláte, když vám někdo ublíží? A co když to zopakuje znovu a znovu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. října 2018Zamyšlení

Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. října 2018Zamyšlení

Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. října 2018Zamyšlení

Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“ Jan 7‚33.34 Život nám přináší jedinečné možnosti. Má to ale jeden háček. Nabídku musíme využít dříve, než skončí její...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. října 2018Zamyšlení

Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. října 2018Zamyšlení

Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. Matouš 8‚2.3 Máte ve skříni „kostlivce“, kterého byste se rádi zbavili, ale nevíte...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. října 2018Zamyšlení

Jeho bratří mu řekli: „Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!“ Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl: „Můj čas...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. října 2018Zamyšlení

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?“ Jan 6‚30 Lidová moudrost říká: „Když se nechce, je to horší, než když se nemůže!“ Moje životní zkušenosti mi ukazují, že je to pravda. Ten, kdo nechce, má jen malou šanci na...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. října 2018Zamyšlení

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. října 2018Zamyšlení