<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové. Přísloví 17‚6 Každá rodina, pokud je schopná sloužit svým příbuzným, to má považovat za svou přednost. Pokud to není možné, pak tato práce patří církvi, která by ji měla přijmout jako přednost i jako povinnost. Všichni, v jejichž srdcích...

Bože, prosím Tě o moudrost... 30. dubna 2017Zamyšlení

Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. Přísloví 23‚22 Pomoc a podporu rodiny potřebují také staří lidé. Ztrátu vlastního domova jim může nejlépe nahradit rodina bratrů a sester v Kristu. Pokud jsou vyzváni, aby se zapojili do prací a zodpovědností v domácnosti, pomůže jim to cítit, že...

Bože, prosím Tě o moudrost... 29. dubna 2017Zamyšlení

Vychovával Hadasu neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Ester 2‚7 Jsou tu děti, a není jich málo, které nikdy nezakusily péči rodičů ani...

Bože, prosím Tě o moudrost... 28. dubna 2017Zamyšlení

Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj. … Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu. Přísloví 6‚20.22.23 Naše domovy by měly být útočištěm pro mladé...

Bože, prosím Tě o moudrost... 27. dubna 2017Zamyšlení

Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude...

Bože, prosím Tě o moudrost... 26. dubna 2017Zamyšlení

Když ho odstavila, vzala ho s sebou, a s ním tři býčky, jednu éfu bílé mouky a měch vína, a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. … Ale Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. … Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina...

Bože, prosím Tě o moudrost... 25. dubna 2017Zamyšlení

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 1....

Bože, prosím Tě o moudrost... 24. dubna 2017Zamyšlení

Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou. Malachiáš 3‚23.24 Rodiče mají žít víc pro své děti a méně pro společnost… Od kolébky veďme své děti...

Bože, prosím Tě o moudrost... 23. dubna 2017Zamyšlení

Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu;...

Bože, prosím Tě o moudrost... 22. dubna 2017Zamyšlení

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Efezským 5‚33 Domov má být místem radosti, ohleduplnosti a lásky. Tam, kde je to skutečností, je cítit štěstí a pokoj, i když se vyskytnou problémy, které jsou údělem lidstva....

Bože, prosím Tě o moudrost... 21. dubna 2017Zamyšlení