<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď, stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. … To...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. června 2018Zamyšlení

Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. … I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. června 2018Zamyšlení

Usmyslel jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoli mé srdce tíhne k moudrosti, a že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Kazatel 2‚3 Téměř ve všech světových jazycích bychom našli...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. června 2018Zamyšlení

Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost! O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? Kazatel 2‚1.2 „Hledal nové hlody, až se z toho pomátl. Prostě mu z těch drog hráblo!“ Tohle jednou...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. června 2018Zamyšlení

Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou, mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění. Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem, neboť kde je mnoho moudrosti, je...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. června 2018Zamyšlení

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. Kazatel 1‚9.10 Každou chvíli se zjeví nějaký...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. června 2018Zamyšlení

Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá. Kazatel 1‚2–4 „Náhodou jsem se narodil a žiju. Budu-li mít štěstí, nedožiju se...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. června 2018Zamyšlení

Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně; když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. června 2018Zamyšlení

Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje, ani tvoje. Rozetněte je!“ Tu král rozhodl: „Dejte to...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. června 2018Zamyšlení

Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. června 2018Zamyšlení