<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. (Matouš 16,21) Nyní už je zřejmé, že Izrael jako celek Ježíše jako Mesiáše nepřijme. Před Ježíšem teď leží jeden velký...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. června 2019Zamyšlení

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. (Matouš 16,19) Tady máme další verš, jenž byl v dějinách křesťanství předmětem sporů. Co vlastně Ježíš Petrovi slíbil? Jaké jsou to klíče a jaká je moc církve?Klíč...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. června 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16,17.18) Petrovy citlivé uši musely zajásat nadšením, když uslyšely...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. června 2019Zamyšlení

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl:...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. června 2019Zamyšlení

Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!“ (Matouš 16,5.6) Někdo občas zazmatkuje. Tentokrát došlo k tomu, že nikdo nevzal s sebou chleby. To dělalo učedníkům velké starosti a Ježíš o tom...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. června 2019Zamyšlení

Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla:...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. června 2019Zamyšlení

Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. (Matouš 15,18–20) Ve druhé části konfliktu ohledně znečišťování...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. června 2019Zamyšlení

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ (Matouš 15,1–3) Můžeme jenom gratulovat zákoníkům a farizejům k jejich neodbytnosti.Nehledě na to, jak daleko...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. června 2019Zamyšlení

„I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“ Zeptali se ho: „Kde je tvůj otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mě ani mého Otce. Kdybyste znali...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. června 2019Zamyšlení

Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“ Farizeové jim řekli: „I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? … Nikodém … jim řekl: „Odsoudí náš zákon...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. června 2019Zamyšlení