<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. … Míkal Davida uvítala slovy: „To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých poddaných,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. června 2018Zamyšlení

V domě Obéd-edóma Gatského zůstala Hospodinova schrána tři měsíce. Hospodin Obéd-edómovi i celému jeho domu žehnal. 1. Samuelova 6‚11 Mistr, u kterého jsem byl jednou na praxi, říkal, že jsem strašpytel, protože dřív, než se pustím do opravy, vypínám spotřebič ze zásuvky. O pár týdnů později ho...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. června 2018Zamyšlení

Přišel k té ženě v noci a řekl jí: „Věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého. Přivolej mi, koho ti řeknu.“ … Ale král jí řekl: „Neboj se! Co vidíš?“ Žena Saulovi odvětila: „Vidím božský zjev, jak vystupuje ze země.“ 1. Samuelova 28‚8.13 Téměř v každém seriálu nebo filmu se...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. června 2018Zamyšlení

David dále řekl: „Jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne; buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejděme.“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. června 2018Zamyšlení

Kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně. Vždyť je takový jako jeho jméno. Jmenuje se Nábal (to je Bloud) a jen blud je v něm. … David Abígajile odvětil: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc.“ 1. Samuelova 25‚25.32 Život mne...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. června 2018Zamyšlení

Avšak královi služebníci nechtěli vztáhnout ruku a udeřit na kněze Hospodinovy. Král tedy poručil Dóegovi: „Obklič je ty! Udeř na kněze!“ Dóeg Edómský je obklíčil, udeřil na kněze a usmrtil onoho dne osmdesát pět mužů, nosících lněný efód. 1. Samuelova 22‚17.18 Posprejované zdi kostelů a modliteben, „umělcovo“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. června 2018Zamyšlení

Jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny… 1. Samuelova 19‚9.10 Temné síly ze...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 3. června 2018Zamyšlení

Saul promluvil se svým synem Jónatanem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Jónatan si však Davida velice oblíbil, a proto ho varoval: „Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil. Tak se měj prosím ráno na pozoru. Schovej se a zůstaň...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. června 2018Zamyšlení

Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. … A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jónatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem. 1. Samuelova 18‚1.3.4 V dětství jsem...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. června 2018Zamyšlení

Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. A křepčící ženy prozpěvovaly: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“ Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 31. května 2018Zamyšlení