<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. (Matouš 4,18–20) Nastalo časné ráno. Na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. února 2019Zamyšlení

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. … Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Matouš 4,11–17) „Ďábel ho opustil.“ Nedělejte si ale falešné naděje. Satan se nevzdává. Lukáš uvádí: „Odešel od něho až...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. února 2019Zamyšlení

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. února 2019Zamyšlení

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. února 2019Zamyšlení

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ (Matouš 4,2–4) Nikdy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. února 2019Zamyšlení

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. (Matouš 4,1) Zde se poprvé v evangeliích setkáváme s Kristovým hlavním protivníkem v konfliktu mezi dobrem a zlem. Matouš jej v prvním verši nazývá „ďáblem“, ve 3. verši „pokušitelem“ a ve verši desátém „satanem“ (odpůrcem) – což je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. února 2019Zamyšlení

A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje (z nebe) jako holubice a přichází na něj. A hle, hlas z nebe řekl: „Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.“ (Matouš 3,16.17; NKB) Ježíšův křest představoval...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. února 2019Zamyšlení

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. února 2019Zamyšlení

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1,29) Lidé o Ježíši již prohlásili mnohé, nic z toho však nebylo podstatnější a důležitější než jedna krátká věta, kterou pronesl Jan Křtitel, když viděl Ježíše scházet z úbočí: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Příštího dne Jan opět...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. února 2019Zamyšlení

Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. (Marek 1,7.8) On musí růst, já však se menšit. (Jan 3,30) Navzdory vší svéráznosti a drsným způsobům...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. února 2019Zamyšlení