<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.“ Daniel 12‚9.10; B21 Vždy mne přitahovala „tajemství“. Je nám to asi vlastní. Nakonec, kdo z nás...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. srpna 2018Zamyšlení

Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4‚34 Důležitá rozhodnutí je dobré udělat dnes. Nevíme, zda tu budeme i zítra. Platí to obzvláště v oblasti vztahů, ale...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. srpna 2018Zamyšlení

Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Daniel...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. srpna 2018Zamyšlení

Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. srpna 2018Zamyšlení

Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. Že...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. srpna 2018Zamyšlení

Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. srpna 2018Zamyšlení

Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. srpna 2018Zamyšlení

Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. srpna 2018Zamyšlení

Daniel tedy vešel k Arjókovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylónské mudrce. Přišel a řekl mu toto: „Babylónské mudrce nehub! Uveď mě před krále, sdělím králi výklad.“ Arjók neprodleně uvedl Daniela před krále a řekl mu: „Našel jsem muže z judských přesídlenců, který králi oznámí výklad.“ Daniel 2‚24.25...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. srpna 2018Zamyšlení

Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananjášovi, Míšaelovi a Azarjášovi. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství… I bylo to tajemství...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. srpna 2018Zamyšlení