<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. srpna 2019Zamyšlení

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Matouš 24,42–44) Tématem Matouše...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. srpna 2019Zamyšlení

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe. (Marek 13,26.27) Ježíš nám u Matouše 24,1–41 předává mnoho důrazných a cenných varování. Zaujalo mě, jak Michael Green...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. srpna 2019Zamyšlení

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. … O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. srpna 2019Zamyšlení

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. srpna 2019Zamyšlení

Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. … Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. srpna 2019Zamyšlení

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. … Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. … Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. srpna 2019Zamyšlení

Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat „já jsem Mesiáš“ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. srpna 2019Zamyšlení

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ (Matouš 24,3) Včera jsme si všimli, že učedníci byli zmateni vztahem mezi zničením chrámu a druhým příchodem. Kdybych já byl Ježíšem, vyložil...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. srpna 2019Zamyšlení

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. srpna 2019Zamyšlení