<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. … Jeho učedníci ho prosili: „Mistře, pojez něco!“ On jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci si mezi sebou říkali: „Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?“ Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. dubna 2019Zamyšlení

Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ (Jan 4,25.26) „Jdi, zavolej svého muže!“ (Jan 4,16) To byl přímý zásah! Samařanka byla přistižena v nedbalkách.Tento příkaz ji...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. dubna 2019Zamyšlení

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ … „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. dubna 2019Zamyšlení

Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!“ – Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. – Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. dubna 2019Zamyšlení

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,35.36) „Věčný život“ spojuje dnešní čtení se včerejším. Verš 16 říká, že kdo věří, bude mít věčný...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. dubna 2019Zamyšlení

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. dubna 2019Zamyšlení

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 3,14.15) V těchto verších nás Ježíš vrací do dávného příběhu zaznamenaného ve 4. knize Mojžíšově 21,4–9. Děti Izraele se zde věnují svému oblíbenému...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. dubna 2019Zamyšlení

Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý?“ … „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. dubna 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. března 2019Zamyšlení

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ (Jan 3,1.2) Tady je další osoba, na kterou...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. března 2019Zamyšlení