<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. … Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ A on řekl: „Pojď!“ Petr...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. června 2019Zamyšlení

Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. … Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“ Když Ježíš poznal, že chtějí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. června 2019Zamyšlení

Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. … Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. června 2019Zamyšlení

V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“ (Matouš 14,1.2) Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. června 2019Zamyšlení

Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené. (Lukáš 19,10; SNC) Ztracený! Toto slovo je plné významu, zejména pro někoho, kdo už se někdy ztratil.Už jste někdy zabloudili? Vzpomínám si, jak jsem se kdysi jako dospívající ztratil při túře v sekvojových lesích severní Kalifornie. Zprvu jsem...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. června 2019Zamyšlení

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.“ (Lukáš 19,8.9) Setkání s Ježíšem mění život. Opakovaně ve všech čtyřech...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. června 2019Zamyšlení

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ (Lukáš 19,5–7) Když byl nejnenáviděnější muž ve městě nucen vylézt...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. června 2019Zamyšlení

Ježíš vešel do Jericha. … Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. června 2019Zamyšlení

Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. června 2019Zamyšlení

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. (Lukáš 16,19–21) Ježíš se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. května 2019Zamyšlení