<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu, kolem šesti set tisíc pěších mužů kromě dětí. … Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. dubna 2018Zamyšlení

Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. … Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Exodus 12‚6.7.13 Nejen v dnešní moderní...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. dubna 2018Zamyšlení

Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl: „Panovníku, proč jsi dopustil na tento lid zlo? Proč jsi mě vlastně poslal? Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraóna, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem ještě hůře. A ty svůj lid stále nevysvobozuješ.“ Exodus 5‚22.23 „Štístko“, takovou přezdívku...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. dubna 2018Zamyšlení

Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraóna a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost.“ Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“ Exodus 5‚1.5 Včera jsme společně přemýšleli o tom,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. dubna 2018Zamyšlení

Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy… Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte je na své syny...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. dubna 2018Zamyšlení

„Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. dubna 2018Zamyšlení

„Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. dubna 2018Zamyšlení

Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si: „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“ …...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. dubna 2018Zamyšlení

Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane, a on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom (to je Hostem-tam). Řekl: „Byl jsem hostem v cizí zemi.“ Exodus 2‚21.22 Problém se začleňováním cizinců není vůbec nový. Byl tu i dřív.Mojžíš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. dubna 2018Zamyšlení

Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, vážily vodu … aby napojily stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je… Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: „Jak to, že jste dnes přišly tak brzo?“ Odpověděly: „Nějaký Egypťan...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. dubna 2018Zamyšlení