Informace z výboru Česko-Slovenské unie 29. 11. 2020

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 29. 11. 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor Česko-Slovenské unie.

Na začátku jednání oslovil členy výboru hospodář Interevropské divize Norbert Zens textem z 2K 8,1–5.

Jaký smysl má dávání v této době pandemie? Apoštol Pavel se dotýká této oblasti a dar dávání nazývá milostí, kterou dostali křesťané v Makedonii. Sbory byly chudé, ale dávaly štědře. Věřící v Korintu jsou také vyzváni ke štědrosti.

Štědrost se projevuje na základě Kristovy oběti. Ježíš se stal chudým, vzdal se bohatství, abychom my zbohatli. Rozhodující motivací je ochota obětovat se pro dobro druhých.

Jedině Boží milost je schopna rozmnožit dary církve ke službě. Křesťané odevzdávali své dary ze své svobodné vůle. Dokonce někteří naléhavě prosili, aby mohli dávat. Předně ale dali sami sebe Pánu.

Zpráva hospodáře Interevropské divize GK

Hospodář Interevropské divize podal zprávu o dění celosvětové církve. Zmínil se o tom, že vedení Generální konference zvažuje kvůli situaci kolem pandemie, zda se bude konat zasedání Generální konference v roce 2021, případně jako formou proběhne jednání delegátů.

Výbor Generální konferenci připravil do dalšího konferenčního období strategický plán s názvem „I Will Go“ (Půjdu já).

Zpráva předsedy Česko-Slovenské unie, tajemníka unie a předsedů jednotlivých sdružení.

V důsledku pandemie jsou na mnoha místech zapojeni do online vysílání kazatelé a sbory. Především v podzimním období je více online aktivit ve sborech – sobotní škola, bohoslužby, pastorace a různé formy sdílení v rámci sborových společenství. Do těchto aktivit se připojují i někteří bývalí členové sborů. Žel, ne všichni členové po pandemii v jarním období navázali na sobotní bohoslužby.

Efektivní unie, prověření organizační struktury církve

Mikuláš Pavlík podal zprávu o setkání vedení unie se společností, která se zabývá konzultační a poradenskou činností ve zvyšování efektivity organizačních procesů. Společnost byla oslovena jako odborný vnější konzultant při hledání efektivního modelu unie pro další období života církve. Stanovil se plán pro další setkávání s administrátory unie.

Na nejbližším setkání je naplánována analýza požadavků tzv. zájmových skupin, kam patří i sdružení, proto byli na jednání přizváni i předsedové jednotlivých sdružení. Na příštím Výboru unie bude podána zpráva o průběhu konzultací. V jarním období roku 2021 stanoví vedení unie termín mimořádného setkání Výboru unie, které se bude zabývat výhradně tématem efektivního modelu církve. Poté Výbor unie připraví návrh a podklady pro jednání výborů sdružení k dané problematice.

Zástupce hlavního kaplana vězeňské služby ČR – Pavel Zvolánek

Výbor unie pověřil za Církev adventistů sedmého dne Pavla Zvolánka, aby na částečný úvazek vykonával služebnost zástupce hlavního kaplana vězeňské služby České republiky.

Rezignace vedoucího oddělení kaplanské služby a volba nového vedoucího

Výbor unie přijal rezignaci Pavla Zvolánka na služebnost vedoucího oddělení kaplanské služby Česko-Slovenské unie a místo něho pověřil touto služebností Petra Číka.

Církevní historik – úvazek a náplň práce

Vedení Adventistického teologického institutu připravilo návrh projektu o digitalizaci pramenných materiálů z oblasti historie Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice. Výbor unie jej považuje za částečnou náhradu projektu církevního historika, který byl schválen konferencí Česko-Slovenské unie v roce 2019. Jedná se pouze o dílčí naplnění bodu, kterým byl Výbor unie zavázán konferencí Česko-Slovenské unie, a proto je důležité nadále hledat kvalifikovaného historika pro stanovený úkol.

Ordinace kazatele Patrika Nehyby

Na doporučení vedení Českého sdružení schválil Výbor unie návrh na ordinaci ke kazatelské službě pro Patrika Nehybu, kazatele Českého sdružení.

Volby a členská shromáždění

  • V návaznosti na své rozhodnutí z dubna letošního roku o udělení možnosti odložit sborové volby v důsledku omezení shromažďování během pandemie Výbor unie aktuálně upravuje toto rozhodnutí takto:
    • Odložené sborové volby mají začít nejpozději 6 měsíců od ukončení omezení shromažďování v důsledku pandemie.
    • Vzhledem k možnosti, kdy může dojít k odmítnutí prodloužení mandátu, přestěhování, křtu, úmrtí a dočasné kooptaci, umožňuje Výbor unie řešit (do nejbližšího členského shromáždění) tuto mimořádnou záležitost výborem sboru (dle aktuálních opatření fyzicky nebo online). Toto mimořádné opatření platí pouze po dobu omezeného shromažďování v důsledku pandemie.
    • Zároveň Výbor unie pověřuje vedení Česko-Slovenské unie vytvořením manuálu pro konání online sborových voleb a členských shromáždění. Manuál by měl být vytvořen do konce letošního roku.

Plány

Výbor unie schválil plán akcí Česko-Slovenské unie a plán cest do zahraničí v roce 2021.

Hospodářské

Výbor unie schválil návrh finanční komise, změny ve Finančním řádu a rozpočet pro rok 2021. Také projednal schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Příští jednání Výboru unie je naplánované na 18. 4. 2021 v Brně.

Zapsal: Peter Čík    

Související

Banner web konfrence muzu

Víkend pro mladé páry na Visalajích

Od 17. – 19. 9. zveme mladé manželské pády do 7 let od sezdání na víkend s Mgr. Milenou Mikulkovou na téma: Proměny manželství. Cena je 2200 Kč/pár, chůva 700 Kč, dítě do 3 let zdarma. Platby posílejte na účet MSS CASD č. 1644247329/0800 var. symbol 161021003. Možno uhradit pobyt...
čti dále
Adventporta

Zveme na akci Adventporta 2021

Sobota 11. září je příležitostí, kdy se opět rozezní nádvoří zámku v Kuřimi písněmi. Akce, jejíž tradice začala před mnoha lety, je stále milým setkáním pro hudebníky i posluchače, kteří chtějí prožít nejen sobotní odpoledne s písněmi. Hostem je Marek Škrla. Více informací naleznete v pozvánce.   Za organizátory zve a na setkání...
čti dále