<< >>

V neděli 9. 2. 2020 se v Brně sešel Výbor Česko-Slovenské unie. Na začátku jednání oslovil členy výboru předseda Slovenského sdružení František Kolesár textem z knihy Jeremjáše.

 

Jr 2,11

Biblický text z knihy Jeremjáše představuje postoj Božího lidu vůči Hospodinu. Boží prorok kárá svůj lid slovy, že zatímco žádný národ si nezaměnil své božstvo za jiné, tak Izrael to udělal. V běžné lidské zkušenosti je možné pozorovat určitý paradox, že roste nespokojenost lidí i přes zlepšující se životní úroveň. Zaměření na hmotné věci ale nenaplňuje potřeby člověka. Roste nespokojenost, která se přenáší ze společnosti také do církve.

 

Jr 2,2                                                                                                                            

Další biblický text připomíná, že Bůh se zajímá o svůj lid. Touží po tom, aby se k němu Izrael navrátil. V tomto postoji se Bůh nikdy nemění. Babylónský exil se stal později nástrojem k tomu, aby Bůh přivedl svůj lid k pokání. Bůh má připravené řešení pro svoji církev v každé situaci.

 
 

Efektivní model církve

Po úvodní pobožnosti a modlitebním ztišení se výbor zabýval především tématem efektivního modelu církve.

M. Pavlík představil materiál na téma „Efektivní model církve“. Následně se otevřela diskuse. Bylo zmíněno, že hledání efektivního modelu života církve je trvalým úkolem, který má být průběžně naplňován. Případné provedení analýzy organizačních složek církve je smysluplné za předpokladu, že se reaguje na konkrétní otázky.

 

Poté se Výbor unie zabýval bodem, který byl přijat na konferenci Česko-Slovenské unie 2019 v následujícím znění.

  • Konference Česko-Slovenské unie přijala následující rozhodnutí: Navrhujeme v Česko–Slovenské unii zefektivnit model řízení církve (například jako „Unii sborů“ nebo podle vzoru Švýcarské unie takzvanou „Virtuální unii“). Zároveň navrhujeme přechodné období dvou let, určených k realizaci případného rozhodnutí konference (ČSU).
 

Dále bylo připomenuto doporučení Unijní rady (VU 01 zápis i12), aby se Výbor unie nezabýval rozpory ve výše uvedeném rozhodnutí konference unie, ale místo toho se zaměřil na zvážení efektivního modelu řízení církve, který bude připraven po důsledné analýze. Výbor unie dané doporučení zvážil a rozhodl, že se již nebude zabývat časovým obdobím dvou let ze schváleného bodu konference Česko-Slovenské unie 2019, ale zaměří se na hledání efektivního modelu řízení církve.

 
 

Následně Výbor unie přijal rozhodnutí, že se bude věnovat následujícím úkolům:

  • Připravit nejdříve podklady (organizační a ekonomické) pro dva modely: „unie sborů“ a „švýcarský model“   
  • Analyzovat klady a zápory jednotlivých modelů struktury církve.
  • Vyhodnotit efektivitu práce institucí.
  • Zvážit ekonomické hledisko při srovnání různých modelů řízení církve s ohledem na dopad do života sborů a okrsků.
  • Poslání církve, zvěstování a osobní služba jsou základní kritéria při hledání vhodného modelu struktury církve.
  • Vize sdružení a unie je určující.
  • Provést analýzu současného stavu, zvážit možnosti využití externích organizací, zjistit jejich finanční požadavky.
 

Příští jednání Výboru unie se bude konat 19. 4. 2020 v Brně.

 

Související články:

Informace z Výboru Česko-Slovenské unie (24. 11. 2019)

 
redakce - AIS 19. února 2020 Ze života církve