<< >>
19. prosince 2016

Koncem října jsem obdržel e-mail, dnes už nevím ani od koho to bylo, s doporučením ke zhlédnutí válečného filmu natočeného Melem Gibsonem podle skutečné události.

Do kina moc nechodím, ale v e-mailu bylo uvedeno, že jde o životní zkušenost adventisty Desmonda Dosse. Proto mě to zaujalo.

„Doss…, Doss…“ vzpomínám, kde jsem se s tím jménem už setkal.

Více…

18. prosince 2016

Tělesné, smyslové ani jakékoliv jiné postižení nezůstává nikdy pouze v jedné rovině lidského života, ale ovlivňuje člověka jako komplexní bytost v její mnohovrstevnaté existenci. To, jak silně zasahuje a mění jeho sociální role, je vyjádřeno mírou jeho znevýhodnění – tedy handicapu. Ten se netýká pouze osob se zdravotním postižením, ale může mít i čistě sociální charakter. Výrazně nízký socioekonomický status, patologické závislosti nebo třeba pouhá příslušnost k určité etnické či kulturní minoritě mohou handicapovat lidského jedince (a celé skupiny lidí) stejně nebo dokonce více než zdravotní postižení.

Více…

16. prosince 2016

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá svatyně“.

Více…

15. prosince 2016

Od 4. do 5. února 2017 bude probíhat již 18. ročník futsalového turnaje „Krkonošské břevno“. Akce začíná v sobotu dopoledne bohoslužbou, pokračovat bude odpoledním programem plným sdílení, zpívání a naslouchání Božímu slovu. Samotný futsalový turnaj pak začne od 18 hodin. Jsou zváni nejen fotbalisté (v dostatečném předstihu, aby mohli ještě pilovat techniku), ale také ti, kteří chtějí prožít pěknou sobotu a potom podpořit svůj tým.

Více…

14. prosince 2016

Potřebuje vztah údržbu? A jak by měla vypadat? Projevů, kterými dáváme najevo zájem o druhého člověka, máme každý spoustu. Vybíráme ty správné?

Projekt rodina se snaží reagovat na to, co prožívá řada lidí. Poradkyně v oblasti výchovy a mezilidských vztahů Milena Mikulková otevírá různá témata, která se týkají zamilovanosti a chození, založení rodiny, zdravého manželství, ale také řešení různých problémů mezi partnery a při výchově dětí i traumatu rozvodu.

 

13. prosince 2016

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo pro rok 2017 částku ve výši 743 270 Kč na sociální projekty. Jde výhradně o finance z majetkového vyrovnání s církvemi, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2016 zveřejnilo České sdružení již třetím rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na tři oblasti: podporu seniorů a osob s postižením, na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů, úplnou novinkou pak byla výzva na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo třináct oprávněných žadatelů, sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky, ústav a obecně prospěšná společnost ADRA.

Více…

12. prosince 2016

V sobotu 17. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Kde vzal Jób jistotu, že bude nějaké vzkříšení? A jak si mohl být tak jistý, že bude zachráněn? Když se dnes někdo zeptá nás, tak raději odpovídáme: „Nevím. Nejsem si jistý. Mám obavy…“. A věřil v tělesné vzkříšení, když používá slova: „Mé oči ho uvidí“? A jak si poradit s textem, že Kristus se za nás přimlouvá? Je třeba Boha Otce přemlouvat?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

11. prosince 2016

Na přelomu roku 2007–2008 byla realizována v Českém sdružení církve adventistů dotazníková sonda se záměrem zjistit vstřícnost a připravenost sborů pro přijetí osob se zdravotním, sociálním nebo jiným znevýhodněním a najít alespoň orientační odpovědi na otázky týkající se otevřenosti naší církve pro inkluzivní začleňování lidí s handicapem (ať už se jedná o členy církevního společenství, anebo o ty, které by církev mohla a měla oslovovat a zvát do svého středu). S tímto tématem souvisí řada dílčích oblastí, jako například přístupnost sborů a jejich aktivit právě pro osoby s handicapem, potenciál církve (sboru) k oslovení skupin a jedinců ohrožených sociálním vyloučením apod. Ačkoli jde již o relativně starší šetření, ve skutečnosti za posledních deset let nedošlo k až tak výrazně radikálnímu posunu a situace je v této oblasti dodnes v mnohém stejná nebo podobná.

Více…

9. prosince 2016

Od ledna 2017 bude internetová televize HopeTV každý týden vyvěšovat nové video s krátkým zamyšlením evangelisty Kornelia Novaka. Ve 26 dílech bude hovořit o Bohu, církvi a smyslu života.

Více…

8. prosince 2016

Nakladatelství Advent-Orion vydalo novou knihu s názvem „Lumír – Příběh lásky“ od Petra Staše. Příběh se odehrává na konci 19. století a byl napsán na motivy skutečné události. Neklade si za cíl moralizovat nebo soudit, ale ukázat, že láska je jediná síla, která boří zdi nesnášenlivosti, zloby i slepé horlivosti.

Více…