<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.“ (Lukáš 15,11–13)...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. května 2019Zamyšlení

Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: „Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.“ Pravím vám, právě tak je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. května 2019Zamyšlení

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: „Radujte...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. května 2019Zamyšlení

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ (Lukáš 15,1.2) Nyní se dostáváme ke kapitole, která je v Bibli možná mojí nejoblíbenější. Jedná se o Lukáše 15, kde se nalézá několik výmluvných portrétů ztracenosti...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. května 2019Zamyšlení

Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci (nemá-li v nenávisti; PBK) svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. května 2019Zamyšlení

Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si:...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. května 2019Zamyšlení

A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. (Matouš 10,42) Až příliš mnoho z nás vidí věci přesně naopak, než jsou. Uvažujeme o velikosti v Božím království jako o vykonání nějakého namáhavého úkolu pro...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. května 2019Zamyšlení

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Matouš 10,38.39) Kříž za Ježíšových časů nebyl žádná legrace – a nešlo ani o náhodný symbol. Ježíš i jeho učedníci dobře věděli, co představuje....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. května 2019Zamyšlení

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. května 2019Zamyšlení

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Matouš 10,32–33) Zdá se, že téma strachu ještě nebylo zcela vyčerpáno. Je sice pravda, že...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. května 2019Zamyšlení