<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když přijel na druhý břeh moře … vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku … prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ On jim řekl: „Jděte!“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. března 2019Zamyšlení

Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. března 2019Zamyšlení

Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane … řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li …...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. března 2019Zamyšlení

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. (Matouš 8,1–3) Slova nic nestojí....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. března 2019Zamyšlení

Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. (Matouš 7,28.29) Ježíš je nyní připraven na další stadium své služby. Při svém křtu byl naplněn Duchem svatým, na poušti ve střetnutí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. března 2019Zamyšlení

Mnozí mi řeknou v onen den: „Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?“ A tehdy já prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ (Matouš 7,22.23) „Onen den“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. března 2019Zamyšlení

Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7,21) Dnešní verš patří k těm, z kterých máme největší strach. Kategoricky se zde říká, že mohu být ztracen, i když se dovolávám Ježíše jako svého Spasitele,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. března 2019Zamyšlení

Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. … Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. (Matouš 7,15–17) Ježíš viděl realitu takovou, jaká je. Věděl, že jeho...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. března 2019Zamyšlení

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. (Matouš 7,12) Nemám rád tento verš, protože je na překážku tomu, jak vedu svůj život. A to mne dráždí.Za naší nechutí vůči tomuto zlatému pravidlu je fakt, že se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. března 2019Zamyšlení

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. (Matouš 7,7.8) Je tomu skutečně tak? Je modlitba jako nevyplněný šek, na který pouze napíšeme svůj požadavek? Dává Bůh vždy věřícím...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. března 2019Zamyšlení