<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24‚15 Karel Havlíček Borovský napsal:...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. května 2018Zamyšlení

To jsou smluvní města pro všechny Izraelce i pro bezdomovce, kteří budou mezi vámi pobývat. Tam ať se uteče každý, kdo by někoho zabil nedopatřením; nezemře rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před shromáždění. Jozue 20‚9 Trest smrti. To je téma, které dělí svět. Dříve...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. května 2018Zamyšlení

„Není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen dva nebo tři tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo.“ I vydalo se tam z lidu na tři tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobili asi třicet...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. května 2018Zamyšlení

Až zazní táhlý tón z beraního rohu … hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě bude. Jozue 6‚4.5 „To je nesmysl, to prostě není možné! Fyzikální zákony jsou jednoduše proti!“ Podobná slova by asi vyslechl slavný izraelský vojevůdce, kdyby s něčím...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. května 2018Zamyšlení

Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží ponese před schránou sedm polnic z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. května 2018Zamyšlení

Izraelci učinili, jak Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu kmenů Izraelců, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přešli s nimi na místo, kde se chystali přenocovat; tam je složili. Též na místě uprostřed Jordánu, kde stály nohy kněží nesoucích schránu smlouvy, postavil Jozue dvanáct...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. května 2018Zamyšlení

Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: „Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.“ Numeri 13‚32 Také míváte při setkání s některými lidmi pocit, že žijí v úplně jiné zemi než vy?...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. května 2018Zamyšlení

Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. května 2018Zamyšlení

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Exodus 34‚29.30 „Vlastíku, ty jsi...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. května 2018Zamyšlení

Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: „Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy!“ Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. … Až...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. května 2018Zamyšlení